Liquid to Liquid Thermal Shock Chamber

รองรับความเครียดสูง อันเป็นเทคโนโลยีหลักต่อความน่าเชื่อถือ

การจะสร้างความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์มีแนวโน้มไปในทางการเพิ่มความแม่นยำให้สูงมากขึ้น การทดสอบการช็อกความร้อนแบบแลกเปลี่ยนของเหลวจะให้ความเครียดจากความร้อนที่สูงกว่าแบบแลกเปลี่ยนอากาศ ทำให้การทดสอบนี้เป็นที่สนใจเพราะสามารถให้ผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาสั้น Espec ได้ทำการพัฒนาเครื่องทดสอบการช็อกความร้อนแบบแลกเปลี่ยนของเหลวที่ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องค่าต้นทุนในการทดสอบ เช่นปริมาณการใช้สารละลายน้ำเกลือ หรือการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปที่อิงตามมาตรฐาน IEC

  • สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป ที่อ้างอิงกับมาตรฐาน IEC 60068-2-14 Nc หรือมาตรฐานสากล
  • ระยะเวลาในการย้ายพื้นที่ทดสอบน้อยกว่า 10 วินาที
  • ลดปริมาณการใช้สารละลายน้ำเกลือได้อย่างมาก
  • สารละลายน้ำเกลือสามารถใช้ร่วมกับสารละลายเดี่ยวและสารละลายคู่ได้

ข้อมูลหลักของเครื่อง

รุ่นระยะควบคุมอุณหภูมิขนาดตะแกรงชิ้นงานทดสอบ / ขนาดภายนอก (mm)
TSB-22ถังร้อน : +70℃~+200℃ /
ถังเย็น : -65℃~0℃
W120×H150×D120 / W1140×H1785×D1240
TSB-52W150×H150×D200 / W1200×H1785×D1320
ด้านบน